Lainsäädäntö

Veneiden ja moottoripyörien kaavailtu käyttövero EU:n Liikennepolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna

 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpanosta tehtiin vuonna 2015 tilannekatsaus "kohti kestävää liikkuvuutta".

Tässä päätöslauselmaesityksessä on määritetty liikenteen kehitysstrategiat EU:n alueella, niin tieliikenteen, ilmailun, raideliikenteen kuin meriliikenteenkin osalta. Suomen hallituksen  kaavaileman  veneiden ja moottoripyörien käyttövero on ristiriidassa EU:n ”valkoisen kirjan” linjausten kanssa.

(2015/2005(INI))

 

Kestävä liikenne ja liikkuvuus kaupungeissa

Otteita EU:n Valkoisen kirjan päätöslauselmasta:

 

-  "korostaa, että kaksipyöräisillä moottoriajoneuvoilla (moottoripyörät, skootterit ja mopedit) ja nykyisin yhä useammin sähköisillä kaksi- ja kolmipyöräisillä on merkittävä rooli kestävän liikkuvuuden kannalta etenkin kaupunkialueilla, joilla ne edistävät osaltaan ruuhka- ja pysäköintiongelmien ratkaisemista ja tarjoavat vaihtoehdon pienlogistiikan kysymyksissä; edellyttää siksi, että kyseisten ajoneuvojen erityissuunnittelu ja niistä koituvat edut olisi otettava asianmukaisesti huomioon unionin liikennelainsäädännössä ja -ohjeissa"

- ”Vaatii konkreettisia toimenpiteitä joilla varmistetaan ”käyttäjä maksaa” – ja ”saastuttaja maksaa” –periaatteiden, sekä eri liikennemuotojen yhdenvertaisten toimintaedellytysten varmistaminen

- ”Todetaan että liikenteen alan valkoisessa kirjassa hahmotellaan kunnianhimoinen ohjelma Euroopan liikennejärjestelmän muuttamista ja aidon yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen luomista varten: Liikenneala toimii EU:n talouden käyttövoimana, työllistää noin 10 miljoonaa henkilöä ja muodostaa noin 5 prosenttia BKT:stä, joten sen olisi säilytettävä asemansa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen tärkeimpänä edistäjänä sekä kilpailukyvyn, kestävän kehityksen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vauhdittajana”

- ”katsoo, että yhtenä valkoisen kirjan päätavoitteista olisi oltava ihmisten ja heidän oikeuksiensa matkustajina asettaminen liikennepolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi.”

- ”Toteaa, että aitoa yhtenäistä Euroopan liikennealuetta ei saada aikaa, jos jäsenvaltiot eivät pane unionin lainsäädäntöä tehokkaasti täytäntöön ja jos nykyistä sääntelyjärjestelmää ei tarvittaessa yksinkertaisteta siten, että oikeudellinen selkeys ja täytäntöönpanon tehostettu valvonta varmistetaan.”

- ”Toteaa että on poistettava kaikki jäljellä olevat esteet, tekniset yhteensopimattomuudet ja vaivalloiset hallinnolliset menettelyt, jotka haittaavat täysin integroidun liikennejärjestelmän luomista”

 

Kertaluontoinen maksu veneille ja moottoripyörille saattaisi liikennemuodot eriarvoiseen asemaan, eikä tukisi EU:n tavoitetta  eri liikennemuotojen integroimisesta osana kestävää liikennesuunnittelua.

Moottoripyörät ovat osa liikenteen kokonaisratkaisua, eivät ongelman aiheuttaja.
 

" Kaksipyöräisillä moottoriajoneuvoilla (moottoripyörät, skootterit ja mopedit) ja nykyisin yhä useammin sähköisillä kaksi- ja kolmipyöräisillä on merkittävä rooli kestävän liikkuvuuden kannalta."

Nyt kun päästövähennys on ajankohtaista ja valkoisen kirjan tavoite on puhtaampaan ja saasteettomaan liikenteeseen olisi ehkä oikeudenmukaista tunnustaa että on lähes sama millä autolla ajat, et ole lähelläkään vähäpäästöistä ja luontoa kuluttamatonta liikennettä.

On ehkä outoa, että mietitään kompensaatioita sähköautoille ja pienempiä käyttömaksuja vähäpäästöisille autoille ja samalla unohdetaan tai jopa rangaistaan erityisesti moottoripyöriä, jotka:

- kuluttavat vähemmän kuin autot

- ovat vähäpäästöisempiä kuin autot

- valmistuksen aiheuttama hiilijalanjälki on pienempi kuin autolla.